Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Jalya Bloemen aan de samenstelling van haar websites (www.jalya.nl) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Jalya Bloemen is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten voorbehouden
De informatie op de website wordt maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Jalya Bloemen.

Niet aansprakelijk voor schade
Jalya Bloemen kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Jalya Bloemen is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken beschermd
Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Jalya Bloemen tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalya Bloemen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.